BestselleryBiurko KELLY 120 cm Biurko KELLY 120 cm 2 390,00 złReklamacje i zwroty

Odbiór przesyłki i reklamacje

1. W celu umożliwienie szybkiego rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz w trosce o dobro klienta prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności Kuriera poprzez otwarcie i sprawdzenie czy towar nie został uszkodzony podczas transportu.


2. Obowiązkiem Kuriera jest  umożliwienie  sprawdzenie przesyłki. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, Kurier zobowiązany jest spisać protokół szkody.


3. Sprawdzenie przesyłki i sporządzenie protokołu szkody umożliwi  dochodzenie odszkodowania za uszkodzenie przesyłki od przewoźnika oraz przyspieszy procedurę reklamacyjną w sklepie internetowym INSPIRATION DESIGN,
4. Reklamacje rozpatruje  Biuro Obsługi Klienta.

5. Reklamacje winny być zgłaszane na piśmie, listem poleconym z podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Kupującego, na adres :

INSPIRATION DESIGN s.c.

ul. Świętej Jadwigi Śląskiej 31a

67-200 Głogów

 i  zawierać  szczegółowy opis reklamowanej wady oraz datę, miejsce i okoliczności jej stwierdzenia, żądanie kupującego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy (doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy), numer dokumentu zakupu (paragonu lub faktury VAT). Do zgłoszenia należy załączyć kopię dowodu zakupu, dane umożliwiające kontakt z osobą reklamującą towar. 

6. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni  roboczych licząc od dnia otrzymania reklamacji  od Kupującego. W przypadku uwzględnienia reklamacji, sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem w celu uzgodnienia sposobu i terminu jej załatwienia.

7. W myśl przepisu  art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego  Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania towaru Konsumentowi, na warunkach określonych w ustawie.

8. W razie sporu co do zasadności reklamacji, sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do przekazania reklamowanego towaru rzeczoznawcy odpowiedniej specjalności w celu stwierdzenia występowania i okoliczności powstania reklamowanej wady towaru.

9. Konsument traci uprawnienia wynikające z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


Prawo odstąpienia od umowy


 1. Konsument który dokonał zakupu w sklepie internetowym może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Za dzień wydania rzeczy uważa się dzień odebrania towaru przez kupującego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do sprzedawcy przed jego upływem. 

 2. Odstępując od umowy Konsument winien podać sprzedawcy dane niezbędna do dokonania zwrotu ceny (dane adresowe, nr rachunku bankowego) oraz informacje w jakiej formie zwrot ma nastąpić.


 3. Odstępując od umowy Konsument jest obowiązany zwrócić sprzedawcy zakupiony towar w stanie niezmienionym. Zwrot towaru nastąpi po uzgodnieniu przez strony sposobu i terminu dostarczenia produktu (transport własny, przesyłka kurierska). Konsument jest obowiązany do należytego zabezpieczenia zwracanego towaru przed uszkodzeniami, mogącymi powstać podczas transportu.


4.Sklep internetowy zwróci Konsumentowi zapłaconą przez niego na podany rachunek bankowy, a w razie nie podania numeru rachunku bankowego przekazem pocztowym cenę w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży i wydania towaru sprzedawcy.

  Reklamacje składane przez przedsiębiorców


1. Wszelkie reklamacje winny być zgłaszane na piśmie, listem poleconym z podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania kupującego, na adres: INSPIRATION  DESIGN s.c., Dział Reklamacji i zwrotów, ul. Świętej Jadwigi Śląskiej 31A, 67-200 Głogów.


2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a)szczegółowy opis reklamowanej wady oraz datę, miejsce i okoliczności jej stwierdzenia;
b)żądanie kupującego zgodnie z art. 560 i 561 k.c.;
c)nr dokumentu zakupu (do zgłoszenia należy załączyć kopię dowodu zakupu- fakturę VAT );
d)dane kontaktowe wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do uzgodnienia sposobu załatwienia reklamacji;
e)miejsce i termin, w którym sprzedawca może odebrać reklamowany towar.


3.Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca skontaktuje się z osobą wskazaną przez kupującego, w celu ewentualnego uzgodnienia sposobu i terminu odebrania towaru od Kupującego oraz dalszych czynności reklamacyjnych. Sklep nie ponosi kosztów za przesyłki nadane przez reklamującego na koszt sprzedawcy, bez otrzymania wyraźnego potwierdzenia ze strony sprzedawcy.


4. W razie sporu co do zasadności reklamacji INSPIRATION  DESIGN zastrzega sobie prawo do przekazania reklamowanego produktu rzeczoznawcy odpowiedniej specjalności, w celu stwierdzenia przyczyny, stopnia uszkodzenia oraz innych istotnych okoliczności wystąpienia reklamowanej wady towaru.


 5. W zakresie uregulowanym w niniejszym regulaminie do rozpatrywania reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę, który zawarł umowę sprzedaży z INSPIRATION  DESIGN stosuje się odpowiednio postawienia Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady. 

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl